فراگیری مقولات واژگانی- نحوی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی
فراگیری مقولات واژگانی- نحوی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی

محسن مبارکی؛ الهه محمدپور

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1391، ، صفحه 95-109

https://doi.org/10.22059/jolr.2013.35363

چکیده
  اکتساب زبان دوّم به معنای فراگیری زبان در جامعه­ای است که متکلمان بومی آن زبان در آن زندگی می­کنند. این مقاله ده کودک فارسی زبان که زبان انگلیسی را در محیطی نسبتاً طبیعی و متناسب با شرایط فراگیری زبان ...  بیشتر