نویسنده = غلامحسین کریمی دوستان
تعداد مقالات: 3
1. شبکة معنایی فعل گرفتن بر اساس انگارة چندمعنایی اصول‌مند

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 117-136

10.22059/jolr.2016.59419

محمد عموزاده؛ غلامحسین کریمی دوستان؛ بابک شریف


2. طبقه‌بندی افعال زبان فارسی بر اساس ساخت رویدادی و نمودی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 41-60

10.22059/jolr.2014.50267

زهرا چراغی؛ غلامحسین کریمی دوستان


3. نظام وجهیّت در زبان فارسی

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 77-98

10.22059/jolr.2012.30296

غلامحسین کریمی دوستان؛ نگین ایلخانی پور