نویسنده = �������������� ������������
ابعاد معناشناختی فرافکنی اشاری ماضی نقلی در زبان فارسی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 99-116

10.22059/jolr.2017.63137

محمد عموزاده؛ معصومه دیانتی؛ ذلیخا عظیم دخت