نویسنده = ���������������������� ����������
کاربست رویکرد پیکره‌بنیاد تحلیل الگوی استعاری در زبان فارسی: مطالعۀ حوزۀ مقصد خشم

دوره 6، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 99-118

10.22059/jolr.2015.56645

امیرسعید مولودی؛ غلامحسین کریمی‌دوستان؛ محمود بی‌جن‌خان