نویسنده = عباسعلی آهنگر
واژه بست های ضمیری در بَشاگَردی شمالی و جنوبی: تحلیلی رده شناختی

دوره 12، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 145-168

10.22059/jolr.2020.283121.666516

سپهر صدیقی‌نژاد؛ عباسعلی آهنگر؛ بهروز برجسته دلفروز؛ شهلا شریفی


بررسی شناختی تأثیر مصنوعات فرهنگی بر درک استعاری مفهوم زمان در زبان فارسی

دوره 11، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 73-94

10.22059/jolr.2019.275105.666470

امیرعلی خوشخونژاد؛ عباسعلی آهنگر؛ پاکزاد یوسفیان؛ مهرداد مظاهری


بررسی نحوی ـ معنایی چند حرف اضافۀ سادۀ زبان کردی (گویش سورانی) بر پایۀ نحو ذره‌بنیاد

دوره 10، شماره 1، تیر 1398، صفحه 141-160

10.22059/jolr.2019.72005

ابراهیم مرادی؛ عباسعلی آهنگر؛ غلامحسین کریمی دوستان


روابط معنایی فعل «گرفتن» در زبان فارسی: رویکرد معنی‌شناسی قالب‌بنیاد فیلمور (1997)

دوره 8، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 79-98

10.22059/jolr.2017.63136

منصوره دلارامی فر؛ پاکزاد یوسفیان؛ محمد اله بخش؛ عباسعلی آهنگر


حرکت اجزای پیرااضافه‌ها در زبان کردی (گویش سورانی) برپایۀ نحو ذره‌بنیاد

دوره 7، شماره 2، آذر 1395، صفحه 77-96

10.22059/jolr.2016.61526

ابراهیم مرادی؛ عباسعلی آهنگر؛ غلامحسین کریمی دوستان