بازنمایی میان‌حوزه‌گی و میان‌رشته‌گی در زبان‌شناسی ایران با استفاده از نرم‌افزار آرک جی‌آی‌اس
بازنمایی میان‌حوزه‌گی و میان‌رشته‌گی در زبان‌شناسی ایران با استفاده از نرم‌افزار آرک جی‌آی‌اس

فاطمه معصومی؛ علی ‌رضاقلی فامیان

دوره 9، شماره 1 ، تیر 1397، ، صفحه 79-98

https://doi.org/10.22059/jolr.2018.66651

چکیده
  آرک جی‌آی‌اس، نرم‌افزاری است که به کمک آن می‌توان برای مختصات جغرافیایی و نیز موضوعات و مفاهیم انتزاعی نقشه ترسیم کرد. به دلیل اهمیت تحولات در رشته‌های علمی، نگارندگان پژوهش حاضر کوشیده‌اند با استفاده ...  بیشتر