کلیدواژه‌ها = حذف
التقای واکه‌ها در کردی سورانی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 117-136

10.22059/jolr.2017.63142

وحید صادقی؛ سولماز صادقی


همنوایی در ترکی آذربایجانی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 43-56

10.22059/jolr.2013.35360

سید محمّد رضی نژاد؛ محمود بی جن خان


حذف گروه فعلی در زبان فارسی: مسئله ساختاری

دوره 3، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 77-94

10.22059/jolr.2013.35362

یادگار کریمی؛ حسن آزموده