دستوری شدن تسلسلیِ عبارت یعنی از منظر دستور گفتمان
دستوری شدن تسلسلیِ عبارت یعنی از منظر دستور گفتمان

محمد عمو زاده؛ اعظم نورا

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1393، ، صفحه 75-93

https://doi.org/10.22059/jolr.2014.52661

چکیده
  این مطالعه به بررسیدستوری­شدن عبارت «یعنی» از منظر دستور گفتمان پرداخته و آن را فرایندی تسلسلی در نظر می­گیرد که شروع و خاتمه آن دستور سطح جمله و مرحلۀ میانی آن دستور معترضه است. به عبارت دیگر، ...  بیشتر