پیش‌آوری فعل نسبت به موضوع‌های آن در جملات خارج از بافت فارسی
پیش‌آوری فعل نسبت به موضوع‌های آن در جملات خارج از بافت فارسی

علی درزی درزی؛ حکمت بروجردی بروجردی

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 21-40

https://doi.org/10.22059/jolr.2016.57497

چکیده
  این پژوهش در چارچوب نظریه فاز و دامنه بیان چندگانه برنامه کمینه‌گرا و مبتنی بر اصل «حفظ ترتیب» سازه‌های جمله فاکس و پزتسکی (2005) و نیز با استناد به قاعده تکیه ساختاری (کهنمویی­پور 2004) اشکال متنوع ...  بیشتر