توالی متقابل‌های واژگانی در زبان فارسی: مطالعه‌ای پیکره‌بنیاد
توالی متقابل‌های واژگانی در زبان فارسی: مطالعه‌ای پیکره‌بنیاد

ماندانا کلاهدوز محمدی؛ علی رضا قلی فامیان؛ فردوس آقاگل زاده

دوره 10، شماره 1 ، تیر 1398، ، صفحه 129-140

https://doi.org/10.22059/jolr.2019.72004

چکیده
  تقابل نوعی رابطه واژگانی- معنایی است که در قالب آن دو واژه که از بسیاری جهات مشابه هستند به معانی کاملاً متضاد اشاره می‌کنند. در بررسی توزیع دو واژه متقابل موضوع توالی آن‌ها («الف» «ب» یا «ب» ...  بیشتر