توصیف فضای درک واکه‌ در زبان فارسی معیار
توصیف فضای درک واکه‌ در زبان فارسی معیار

حامد رحمانی؛ محمود بی جن خان؛ سجاد پیوسته

دوره 8، شماره 2 ، دی 1396، ، صفحه 39-58

https://doi.org/10.22059/jolr.2018.65514

چکیده
  هدف این مطالعه توصیف فضای سازه­ای درک واکه در فارسی معیار است. در قالب یک آزمون شناسایی، از 30 گویشور فارسی معیار درخواست شد که پس از شنیدن هر صدا، نوع واکة شنیده­شده را مشخص کنند. واکه‌ها با استفاده ...  بیشتر