سطوح بازنمایی برخی ساخت های زبان فارسی در چارچوب دستور نقش‌نمای واژگانی
سطوح بازنمایی برخی ساخت های زبان فارسی در چارچوب دستور نقش‌نمای واژگانی

ساره عبداللهی؛ فریده حق بین؛ مسعود قیومی

دوره 9، شماره 2 ، دی 1397، ، صفحه 195-214

https://doi.org/10.22059/jolr.2018.69535

چکیده
  دستورنقش­نمای واژگانی یکی از دستور­های زایشی غیرگشتاری است که  امروزه مبنای تحلیل و تهیه دادگان درختی در زبان­شناسی رایانشی  قرار­گرفته است. از جمله ویژگی­های این دستور آن است که در آن ...  بیشتر