تحلیل نشانه ـ روان کاوی رمان نوجوان «مسابقه دات کام» با رویکرد واسازی
تحلیل نشانه ـ روان کاوی رمان نوجوان «مسابقه دات کام» با رویکرد واسازی

امیر حسین رحیمی زنجانبر؛ فاطمه بستانی؛ حسین زارع

دوره 10، شماره 1 ، تیر 1398، ، صفحه 59-82

https://doi.org/10.22059/jolr.2019.72001

چکیده
  نشانه­ شناسی یک روش خواندن متن است که می­ تواند جهت خوانشِ متن درون رویکردهای گوناگونی به­ کار گرفته ­شود. مهم‌ترین رویکردِ پساساختگرا، واسازی است. اگرچه ساختگرایی مدعی است که «زبان می­ تواند ...  بیشتر