زایایی فعل‌های سبک در زبان فارسی
زایایی فعل‌های سبک در زبان فارسی

مهدیه اسحاقی؛ غلامحسین کریمی دوستان

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 1-28

https://doi.org/10.22059/jolr.2021.315912.666682

چکیده
  فعل‌های سبک دست ه­ای از فعل‌های زبان فارسی هستند که در روند تحولات زبانی بخشی از بار معنایی خود را از دست داده­ اند، از این رو در بیان مفاهیم فعلی با پیش فعل، که عنصری زبانی از مقولۀ اسم، صفت یا عبارت ...  بیشتر