گروه سور و گروه ممیز در بلوچی سرحدی، تحلیلی کمینه گرا
گروه سور و گروه ممیز در بلوچی سرحدی، تحلیلی کمینه گرا

دکتر علی درزی؛ دکتر ناهید یاراحمدزهی

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1390، ، صفحه 37-56

چکیده
  در این مقاله به بررسی احتمال حضور گروه سور و گروه ممیز در بلوچی سرحدی میپردازیم و نشان میدهیم که در گروههای اسمی ساده عدد و یا سور در حوزة میانی و در جایگاه هستة یک فرافکن نقشی از نوع گروه عدد و یا سور تولید ...  بیشتر