بررسی ساختواژی و معناشناختی پسوند کوچک ساز «چه»در زبان فارسی
بررسی ساختواژی و معناشناختی پسوند کوچک ساز «چه»در زبان فارسی

رضا مقدم کیا؛ اکرم شفیعی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 161-180

https://doi.org/10.22059/jolr.2014.50280

چکیده
  کوچک سازی فرآیندی است که از رهگذر آن معنای اصلی کوچک ‌بودن در ابعاد و اندازه و معانی ضمنی دیگر همچون بیان احساس، تحقیر، تشبیه، نسبت و مانند آنها به یک صورت زبانی افزوده می‌شود و به این طریق مفاهیم متعدد ...  بیشتر