روند دستوری‌شدگی حرف اضافة «از» در زبان فارسی
روند دستوری‌شدگی حرف اضافة «از» در زبان فارسی

احسان چنگیزی؛ سپیده عبدالکریمی

دوره 8، شماره 2 ، دی 1396، ، صفحه 21-38

https://doi.org/10.22059/jolr.2018.65513

چکیده
  در زبان فارسی امروز، حرف اضافة «از» بر مفاهیم ابزار، روش، سبب، جنس، مالکیت، رابطة کل و جزء، خاستگاه، منشأ، مسیر، جدایی، مقایسه و موضوع دلالت دارد. «از» بازماندة حرف اضافة hača در زبان اوستایی ...  بیشتر
پویایی نیرو و چندمعنایی در ساخت‌های فعل سبک متشکل از فعل «گرفتن»
پویایی نیرو و چندمعنایی در ساخت‌های فعل سبک متشکل از فعل «گرفتن»

رضا سلطانی؛ محمد عموزاده؛ حدائق رضائی

دوره 8، شماره 2 ، دی 1396، ، صفحه 59-78

https://doi.org/10.22059/jolr.2018.65515

چکیده
  فعل‌های سبک معمولاً به‌عنوان طبقه‌ی خاصی از مقولات دستوری شناخته می‌شوند که مشارکت معنایی اندکی در گروه‌های فعلی دارند و به همین دلیل کمتر مطالعه‌ای به رابطه‌ی معنایی این فعل‌ها با فعل‌های سنگین ...  بیشتر