ابعاد معناشناختی فرافکنی اشاری ماضی نقلی در زبان فارسی
ابعاد معناشناختی فرافکنی اشاری ماضی نقلی در زبان فارسی

محمد عموزاده؛ معصومه دیانتی؛ ذلیخا عظیم دخت

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 99-116

https://doi.org/10.22059/jolr.2017.63137

چکیده
  پژوهش حاضر در تلاش است با نگاهی معناشناختی به توصیف پدیده‌ فرافکنی اشاری ماضی نقلی به آینده در گونه محاوره زبان فارسی بپردازد. در این راستا ضمن معرفی اجمالی برخی مفاهیم مرتبط، این مسئله را بررسی می‌کنیم ...  بیشتر
بررسی مفاهیم وجهی زمان دستوری در زبان فارسی
بررسی مفاهیم وجهی زمان دستوری در زبان فارسی

محمد عموزاده؛ حدائق رضایی

دوره 3، شماره 1 ، آبان 1391، ، صفحه 53-76

https://doi.org/10.22059/jolr.2012.30295

چکیده
  استفاده از زمان دستوری برای بیان مفاهیم وجهی، یا به عبارتی شیوه‌های استفاده از زمان دستوری به عنوان ابزار اعمال نظر گوینده در مورد محتوای گزاره در زبان فارسی، موضوعی است که در مقالة حاضر مورد بررسی ...  بیشتر