نویسنده = درزی، دکتر علی
تعداد مقالات: 1
1. گروه سور و گروه ممیز در بلوچی سرحدی، تحلیلی کمینه گرا

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 37-56

دکتر علی درزی؛ دکتر ناهید یاراحمدزهی