نویسنده = رفیعی، عادل
تعداد مقالات: 2
1. تحلیلی ساخت‌محور از ترکیبات نام‌اندام «دل» در زبان فارسی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 23-43

آوا ایمانی؛ عادل رفیعی؛ محمد عموزاده


2. معرفگی و نمایه‏سازی مفعول در زبان فارسی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-20

فاطمه بهرامی؛ والی رضایی؛ عادل رفیعی