نویسنده = کرمپور، فاطمه
تعداد مقالات: 2
2. بررسی ساختهای سببی ساخت¬واژی زبان فارسی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 23-41

علی درزی؛ فاطمه کرمپور