نویسنده = رفیعی، عادل
تعداد مقالات: 1
1. مقایسۀ فرایند اشتقاق در دو گونۀ علمی و محاوره‌ای زبان فارسی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 57-74

مجید عباسی؛ عادل رفیعی