نویسنده = معرفت، حمیده
تعداد مقالات: 1
1. پردازش ضمایر فاعلی آشکار و ناملفوظ در فارسی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 97-115

حمیده معرفت؛ اسکندر صمدی