نویسنده = الله یاری، فریده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فرآیند تکرار در زبان کردی در چهارچوب نظریۀ بهینگی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 59-75

سید محمد رضی نژاد؛ فریده الله یاری