نویسنده = قیطوری، عامر
تعداد مقالات: 1
1. مطالعۀ موردی نگاره‌های داستان ضحاک و سیاوش (بر اساس نظریۀ «دستور خوانش تصاویر» کرس و ون‌لیوون)

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 59-78

لادن جواهری؛ عامر قیطوری؛ کوروش صابری