دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-148 (پژوهشهای زبانی) 

مقاله پژوهشی

1. عمق خط فارسی

صفحه 1-19

10.22059/jolr.2013.35921

محمود بی¬جن خان؛ الهام علایی ابوذر