نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد. گروه زبان‌شناسی همگانی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه تهران

10.22059/jolr.2021.320488.666704

چکیده

پدیده شناورسازی سور که در آن سور از گروه حرف تعریف مرتبطش جدا است، تحلیل‌های مختلفی از جانب زبان‌شناسان گوناگون داشته است که مهم‌ترین آن‌ها تحلیل قیدی و رهاسازی است. در مقاله حاضر به هر دو تحلیل اشاره شده و با داده‌هایی از زبان فارسی تحلیل قیدی کنار گذاشته می‌شود. در تحلیل رهاسازی عقیده بر این است که ساخت‌های حاوی سور شناور و ساخت‌های حاوی سور غیرشناور دارای زیرساختی یکسان هستند، به این صورت که سور و گروه حرف تعریف در ابتدا با هم سازه‌ای واحد را شکل می‌دهند و سپس در نتیجۀ جابجایی گروه حرف تعریف از درون این سازۀ واحد، سور همان‌جا رها شده و شناور می‌گردد. مقاله حاضر با استفاده از شواهدی نشان می‌دهد که این دو ساخت برخلاف تصور رایج رویکرد رهاسازی، هر کدام ساختاری مستقل از دیگری دارد. در ساختاری که برای ساخت‌های حاوی سور شناور مطرح می‌شود، سور شناور افزوده‌ای به گروه حرف تعریف مرتبطش است که با فرآیند افزودگی متاخر وارد اشتقاق می‌شود: یعنی ابتدا گروه حرف تعریف در جایگاه موضوع ادغام شده و سپس به جایگاهی بالاتر حرکت می‌کند و در این جایگاه دوم سور به آن افزوده می‌شود. در چارچوب الگوریتم برچسب‌گذاری نشان می‌دهیم سوری که در چنین ساختاری قرار دارد و افزودۀ گروه حرف تعریف است، اجباراً شناور می‌شود، چرا که ساختار حاصل از افزوده شدن سور به گروه حرف تعریف، برای پذیرفتن برچسبی به منظور دریافت تعبیر معنایی، نیازمند یک جابجایی از درون این ساختار است؛ بنابراین گروه حرف تعریف اجباراً جابجا شده و سور به صورت شناور رها می‌گردد. در همین چارچوب، تنها ساختار قابل قبول برای ساخت‌های حاوی سور غیرشناور نیز ساختاری معرفی شده که در آن گروه حرف تعریف متمم و خواهر هستۀ سور است. نشان می‌دهیم در چنین ساختاری به علت فاز بودن گروه سور، گروه حرف تعریف به عنوان متمم آن، امکان جابجایی ندارد و در نتیجه، سور در چنین ساختی اجباراً غیرشناور می‌ماند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Different Structures of floating and non-floating quantifier constructions in Persian

نویسندگان [English]

  • Safa Sadeghi Ashrafi 1
  • َAli Darzi 2

1 Department of General Linguistics, Faculty of Literature and Humanities, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Professor. Department of General Linguistics. Faculty of Literature and Humanities. University of Tehran

چکیده [English]

Quantifiers basically occur adjacent to a nominal phrase. However, sometimes the quantifier and the nominal phrase appear apart in sentences. This phenomenon is referred to as quantifier floating (Q-floating). The most prominent approach to Q-floating is stranding analysis, according to which the quantifier and the adjacent nominal phrase together make up a single constituent, and in the course of derivation, the nominal phrase moves from this constituent to a higher position, stranding the quantifier in situ; in other words, stranding analysis considers the floating quantifier construction as the result of a transformation from non-floating quantifier construction. This paper addresses the structure of floating and non-floating quantifier constructions, provides evidence from Persian to indicate the independence of their structures, and argues for the obligatoriness of each structure. The floating quantifier is shown to be a late adjunct to a copy of its associated DP: in the derivation leading to quantifier floating, a DP moves from its θ-position and then receives a QP as an adjunct, then it moves again to a higher position and strands the quantifier in situ. According to Chomsky’s (2013) Labeling Algorithm, when QP is an adjunct to DP, the movement of DP and its leaving the QP behind is obligatory; to put it another way, floating quantifier construction is obligatory. As opposed to floating quantifier construction, in non-floating quantifier construction, QP is not an adjunct. In this construction, the DP is the complement of the quantifier head. Given Labeling Algorithm, this construction is obligatorily motivated, too. In addition, since quantifier phrase is the topmost nominal phrase in such constructions, it is a phase; and in order for the DP to move out of this phase, it needs to move first to the specifier position of the QP, but this movement is considered too short. For this reason, DP cannot move off the QP in non-floating quantifier constructions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • floating quantifier
  • non-floating quantifier
  • late adjunction
  • Labeling Algorithm
  • obligatory quantifier floating