نویسنده = ���������������������� ����������
روند دستوری‌شدگی حرف اضافة «از» در زبان فارسی

دوره 8، شماره 2، دی 1396، صفحه 21-38

10.22059/jolr.2018.65513

احسان چنگیزی؛ سپیده عبدالکریمی