نویسنده = مینو نساجیان
تعداد مقالات: 1
1. ساخت اضافه در زبان فارسی: بررسی پیکره‌بنیاد

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 161-182

10.22059/jolr.2019.72007

مینو نساجیان؛ راضیه شجاعی؛ محمد بحرانی