نویسنده = ���������� ���������������� ��������
رویکردی ساختی شناختی به پسوند «– گار» در زبان فارسی

دوره 9، شماره 2، دی 1397، صفحه 45-66

10.22059/jolr.2018.69528

پارسا بامشادی؛ نگار داوری اردکانی