نویسنده = ������������ ���������� ��������������
چندمعنایی در ترکیب‌های دارای ساخت [X be-VPRES]: تحلیلی در چارچوب نظری صرف ساخت

دوره 12، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 27-47

سحر بهرامی خورشید؛ روزبهان یزدانی مقدم