نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم انسانی بنیاد دانشنامه نگاری ایران

10.22059/jolr.2023.352485.666818

چکیده

اختلال گفتمانی در افراد آسیب‌دیده مغزی نیمکرۀ راست: شواهدی از پردازش بندهای موصولی

چکیده

مقدمه: در دیدگاه‌های پیشین، نیمکرۀ چپ، نیمکرۀ غالب و پردازشگر اطلاعات مختلف زبانی قلمداد می‌شد. اما مطالعات اخیر نشان می‌دهند که نیمکرۀ راست نیز در پردازش‌های مرتبط با زبان نقش دارد. از سوی دیگر، پژوهش‌ها نشان داده‌اند که نقش نیمکرۀ راست در درک زبان به‌ویژه در تکالیف زبانی پیچیده‌ای غالب است که زیربنای ارتباط در زندگی روزمره را تشکیل می‌دهند .آسیب نیمکرۀ راست می‌تواند بر مهارت‌های مرتبط با زبان تأثیرگذار باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی اختلال گفتمانی در بزرگسالان با آسیب مغزی نیمکرۀ راست از طریق پردازش بندهای موصولی بود.

روش کار: پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و از نوع کمی است. جامعه آماری شامل 10 بزرگسال سالم و 10 بزرگسال فارسی‌زبان با آسیب نیمکرۀ راست بود که به صورت نمونه در دسترس هدفمند انتخاب شدند. آزمون‌های پژوهش شامل آزمون‌های غربالگری و آزمون-های سنجش سرعت پردازش ساخت‌های موصولی بود که از طریق نرم افزار DMDX انجام شد. تحلیل داده‌ها با روش‌های آماری تحلیل واریانس دوراهه، آماری تی دو گروه مستقل و تی جفت نمونه‌ای صورت گرفت.

یافته‌ها: در ساخت‌های موصولی فاعلی، تفاوت سرعت پردازش مقوله‌ها، بندهای موصولی و جملات موصولی بین دو گروه آزمایش و کنترل معنی‌دار نبود (05/0P>)؛ اما، در جملات موصولی مفعولی این تفاوت سرعت پردازش‌ها بین دو گروه آزمایش و کنترل معنی‌دار بود (05/0P<). در ساخت‌های موصولی فاعلی و مفعولی پس از بافت مبتدایی، تفاوت سرعت پردازش مقوله‌ها، بندهای موصولی و جملات موصولی بین دو گروه آزمایش و کنترل معنی‌دار بود (05/0P<). در گروه آزمایش تفاوت سرعت پردازش بندهای موصولی و جملات موصولی فاعلی و مفعولی با و بدون بافت مبتدایی پیشین معنی‌دار بود (05/0P<).

نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش شواهدی از تأثیر منفی آسیب مغزی نیمکرۀ راست بر مهارت گفتمانی ارائه می‌کند. همچنین، افراد با آسیب مغزی نیمکرۀ راست در پردازش ساخت‌های پیچیدۀ زبانی دارای عناصر ارجاعی مانند ساخت‌های موصولی نسبت به افراد سالم همتا دچار دشواری بیشتری هستند.

واژه‌های کلیدی: عصب‌شناسی زبان، آسیب نیمکرۀ راست، اختلال گفتمانی، بندهای موصولی

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Discourse Disorder in Right Hemisphere Brain Damaged patients: Evidence from Relative Clause Processing

نویسنده [English]

  • mahla arianpoor

پزوهشگر

چکیده [English]

Discourse Disorder in Right Hemisphere Brain Damaged patients: Evidence from Relative Clause Processing

Introduction: Based on clinical observations, it has been determined that damage to the right hemisphere may cause some communication disorders. These non-aphasic communication disorders lead to impairments in the pragmatic, prosodic, lexical-semantic and discourse aspects of language that affect social participation. In right hemisphere damaged patients (RHD), discourse may be affected at both the perceptual and expressive levels.

Right hemisphere damage can affect language-related skills. The present study aimed to investigate discourse disorder in adults with right hemisphere brain damage through the processing of relative clauses.

Methodology: The research is descriptive-analytical and quantitative. The statistical population included 10 healthy adults and 10 Persian-speaking adults with right hemisphere damage, who were selected in a convenience sampling way. The research tests included screening tests and tests for measuring the processing speed of relative constructions, which were done through DMDX software. Data analysis was done by the statistical methods such as variance analysis, independent t-test of two independent groups, and paired sample t-test.

Findings: In subject relative constructions, the difference in processing speed of categories, relative clauses and relative sentences between the two experimental and control groups was not significant (P>0.05); However, in the object relative constructions, this difference in processing speed between the two experimental and control groups was significant (P<0.05). In subject and object constructions preceded by an initial context, the difference in processing speed of categories, clauses and sentences between the two experimental and control groups was significant (P<0.05). In the experimental group, the difference in processing speed of subject and object relative clauses and sentences with and without an initial context was significant (P<0.05).

Conclusion: The research findings provide evidence for the negative effect of right hemisphere brain damage on discourse skills. Likewise, people with right hemisphere brain damage have more difficulty in processing complex language constructions referential items such as relative constructions compared to healthy peers.

Key words: neurolinguistics, right hemisphere damage, discourse disorder, relative clauses

کلیدواژه‌ها [English]

  • neurolinguistics
  • right hemisphere damage
  • discourse disorder
  • relative clauses
  • CVA