اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

ابوالحسن امین مقدسی

ادبیات عرب دانشیار گروه عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

abaminatut.ac.ir
02161112574

سردبیر

غلامحسین کریمی دوستان

زبانشناسی استاد زبانشناسی دانشگاه تهران

gh5karimiatut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

یادگار کریمی

زبانشناسی دانشیار- دانشگاه کردستان

y.karimiathotmail.com
-

علی اشرف صادقی

زبانشناسی استاد دانشگاه تهران

a_sadeghiatut.ac.ir
02161112574

محمدتقی راشد محصل

فرهنگ و زبانهای باستانی استاد پژوهشگاه علوم انسانی

m_rasdedatyahoo.com
02161112574

محمود بی جن خان

زبانشناسی استاد دانشگاه تهران

mbjkhanatut.ac.ir
02161112574

محمد عموزاده مهدیرجی

زبانشناسی استاد دانشگاه اصفهان

amouzadehatfgn.ui.ac.ir

یحیی مدرّسی تهرانی

زبانشناسی استاد پژوهشگاه علوم انسانی

y_modarasiatyahoo.com

محمد راسخ مهند

زبانشناسی استاد زبان‌شناسی دانشگاه بوعلی سینا

mrasekhmahandatyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

حسن رضایی باغ‌بیدی

فرهنگ و زبانهای باستانی استاد دانشگاه تهران

hrbaghbidiatgmail.com
02161112560

نیکلاس سیمز ویلیامز

زبانشناسی استاد مدرسۀ مطالعات شرقی و افریقایی

n_sims-williamsatgmail.com

سیمین کریمی

زبانشناسی استاد دانشگاه آریزونا

s_karemiatgmail.com