مدیر مسئول


عبدالرضا سیف استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

زبان و ادبیات فارسی

  • seifut.ac.ir
  • 02161112574

سردبیر


علی افخمی استاد زبانشناسی دانشگاه تهران

زبانشناسی

  • aafkhamiac.ut.ir

دبیر تخصصی


مزدک انوشه دانشیار زبان شناسی

زبان شناسی

  • mazdakanusheut.ac.ir
  • 61113037

ویراستار انگلیسی


حمیده معرفت استاد زبان انگلیسی دانشگاه تهران

زبان انگلیسی

  • marefatut.ac.ir
  • 61113037

مدیر داخلی


محرم باستانی دانشگاه تهران

باستان شناسی

  • bastani1353ut.ac.ir