اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

ابوالحسن امین مقدسی

ادبیات عرب دانشیار گروه عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

abaminut.ac.ir
02161112574

سردبیر

غلامحسین کریمی دوستان

زبانشناسی استاد زبانشناسی دانشگاه تهران

gh5karimiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

یادگار کریمی

زبانشناسی دانشیار- دانشگاه کردستان

y.karimihotmail.com
-

علی اشرف صادقی

زبانشناسی استاد دانشگاه تهران

a_sadeghiut.ac.ir
02161112574

محمدتقی راشد محصل

فرهنگ و زبانهای باستانی استاد پژوهشگاه علوم انسانی

m_rasdedyahoo.com
02161112574

محمود بی جن خان

زبانشناسی استاد دانشگاه تهران

mbjkhanut.ac.ir
02161112574

محمد عموزاده مهدیرجی

زبانشناسی استاد دانشگاه اصفهان

amouzadehfgn.ui.ac.ir

یحیی مدرّسی تهرانی

زبانشناسی استاد پژوهشگاه علوم انسانی

y_modarasiyahoo.com

محمد راسخ مهند

زبانشناسی استاد زبان‌شناسی دانشگاه بوعلی سینا

mrasekhmahandyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

حسن رضایی باغ‌بیدی

فرهنگ و زبانهای باستانی استاد دانشگاه تهران

hrbaghbidigmail.com
02161112560

نیکلاس سیمز ویلیامز

زبانشناسی استاد مدرسۀ مطالعات شرقی و افریقایی

n_sims-williamsgmail.com

سیمین کریمی

زبانشناسی استاد دانشگاه آریزونا

s_karemigmail.com

مدیر داخلی

محرم باستانی

باستان شناسی دانشگاه تهران

bastani1353ut.ac.ir