دو فصلنامۀ­ پژوهش‌های زبانی با هدف علمی  و جهت توسعۀ اندیشۀ علمی و مطالعات در حوزه زبان، گفته پردازی و گفتمان شکل گرفته است. این مجله به انتشار مقالات علمی در دو حوزه نظری و تحلیلی می‌پردازد. تنوع در نظریه پردازی و توجه به لایه‌های عمیق و کاربردی زبان، پیکره‌مند بودن، ارجاع به دست آوردهای پژوهشی مهم داخلی و بین‌المللی از جمله  اهداف مجله است. مجله پژوهش‌های زبانی سعی دارد  در راستای توسعۀ زبان فارسی و تطبیق با دستاوردهای حوزۀ زبانی دنیا، مقاله­‌های تحقیقی در حوزه‌های چون زبان­شناسی نظری، کاربردی، حوزه­‌های وابسته، فرهنگ و زبان‌های باستانی، مطالعات مربوط به گویش‌­های زبان‌های ایرانی و نقد و بررسی کتاب را به چاپ برساند و درصد است با نوآوری در حوزۀ نظریه پردازی و اندیشۀ محوری، تحلیل مساله محور و مبتنی بر فرضیۀ اصیل و کارهای میدانی کمی، کاربردی و گره گشا برای مجله در اولویت پژوهشی قرار دهد. مجله پژوهش های زبانی مقالاتی را در حوزه های زیر پذیرش می نماید که عبارتند از:

  • آموزش زبانها
  • نشانه شناسی
  • معناشناسی
  • تحلیل گفتمان
  • جامعه شناسی زبان
  • روانشناسی زبان
  • کاربردشناسی زبان
  • سبک شناسی
  • زبانهای باستانی