آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1050
تعداد پذیرش 122
تعداد پذیرش بدون داوری 22
تعداد عدم پذیرش 668
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 491

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 25
تعداد مقالات 200
تعداد مشاهده مقاله 363012
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 217398
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 31 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 24 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 107 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 352 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 610 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 86 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 64 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 107 روز
درصد پذیرش 12 %