درباره نشریه

 دو فصلنامۀ­ پژوهش‌های زبانی، مقاله­‌های تحقیقی در حوزۀ زبان­‌شناسی نظری، کاربردی، حوزه­‌های وابستۀ فرهنگ و زبان‌های باستانی، مطالعات مربوط به گویش­‌های زبان‌های ایرانی و همچنین در‌بر‌گیرندۀ گرایش‌های متنوعی در حوزۀ مسائل زبان (آموزش زبان، زبان‌شناسی، نشانه- معناشناسی، جامعه‌شناسی زبان، روان‌شناسی زبان، کاربرد‌شناسی زبان و...)است.  علاوه بر آن مقالات حوزۀ نقد و بررسی کتاب را مورد اهتمام قرار می‌دهد. مقالات در این نشریه صرفا به زبان فارسی است، مقالات به زبان‌های روسی، انگلیسی، فرانسه، عربی و... دریافت نمی‌شوند.