نویسنده = شیخ‌زادگان، جواد
تعداد مقالات: 1
1. رتبه‌بندی واج‌های گفتار فارسی از نظر کارآیی در بازشناسی گوینده

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 77-96

جواد شیخ‌زادگان