همکاران دفتر نشریه

اعضای هیات تحریریه

یادگار کریمی

زبانشناسی دانشیار- دانشگاه کردستان

y.karimi@hotmail.com
-

علی اشرف صادقی

زبانشناسی استاد دانشگاه تهران

a_sadeghi@ut.ac.ir
02161112574

محمدتقی راشد محصل

فرهنگ و زبانهای باستانی استاد پژوهشگاه علوم انسانی

m_rasded@yahoo.com
02161112574

محمود بی جن خان

زبانشناسی استاد دانشگاه تهران

mbjkhan@ut.ac.ir
02161112574

محمد عموزاده مهدیرجی

زبانشناسی استاد دانشگاه اصفهان

amouzadeh@fgn.ui.ac.ir

یحیی مدرّسی تهرانی

زبانشناسی استاد پژوهشگاه علوم انسانی

y_modarasi@yahoo.com

محمد راسخ مهند

زبانشناسی استاد زبان‌شناسی دانشگاه بوعلی سینا

mrasekhmahand@yahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

حسن رضایی باغ‌بیدی

فرهنگ و زبانهای باستانی استاد دانشگاه تهران

hrbaghbidi@gmail.com
02161112560

نیکلاس سیمز ویلیامز

زبانشناسی استاد مدرسۀ مطالعات شرقی و افریقایی

n_sims-williams@gmail.com

سیمین کریمی

زبانشناسی استاد دانشگاه آریزونا

s_karemi@gmail.com