نویسنده = ���������� �������� ����������
بازنگری ساخت هجایی در زبان کردی مرکزی

دوره 11، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 173-198

10.22059/jolr.2021.303522.666606

آزاد محمدی؛ محمود بی جن خان


توصیف فضای درک واکه‌ در زبان فارسی معیار

دوره 8، شماره 2، دی 1396، صفحه 39-58

10.22059/jolr.2018.65514

حامد رحمانی؛ محمود بی جن خان؛ سجاد پیوسته


عمق خط فارسی

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 1-19

10.22059/jolr.2013.35921

محمود بی¬جن خان؛ الهام علایی ابوذر


همنوایی در ترکی آذربایجانی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 43-56

10.22059/jolr.2013.35360

سید محمّد رضی نژاد؛ محمود بی جن خان