تأثیر عناصر نوایی بر استنتاج شنونده در گفته های حاوی ورامعنا (تضمن)
تأثیر عناصر نوایی بر استنتاج شنونده در گفته های حاوی ورامعنا (تضمن)

فاطمه یگانه؛ فرهاد ساسانی؛ ماندانا نوربخش

دوره 12، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 245-268

https://doi.org/10.22059/jolr.2021.311844.666649

چکیده
  گرایس (1975) ورامعنا یا تضمن را معرفی و طبقه ­بندی کرد. ورامعنا، به «معناهای پنهان» یا به تعبیری «به لفظ درنیامده» ی مورد نظر گوینده یا نویسنده اشاره دارد. پس از گرایس، نوگرایسی­ ها انواع مختلفی ...  بیشتر