نویسنده = علائی، بهلول
تعداد مقالات: 2
1. معنی‌شناسی عبارات اشاری: معرفی انگاره‌ای شناختی-گفتمانی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 81-99

بهلول علائی