نویسنده = کریمی‌دوستان، غلامحسین
تعداد مقالات: 1
1. کاربست رویکرد پیکره‌بنیاد تحلیل الگوی استعاری در زبان فارسی: مطالعۀ حوزۀ مقصد خشم

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 99-118

امیرسعید مولودی؛ غلامحسین کریمی‌دوستان؛ محمود بی‌جن‌خان