نمایه کلیدواژه ها

آ

ا

 • اجتناب از التقای مصوت¬ها همنوایی در ترکی آذربایجانی [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 43-56]
 • اسامی وجهی نظام وجهیّت در زبان فارسی [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 77-98]
 • اکتیو فعل‌های میانه و بررسی آنها در اوستای جدید. بخش نخست [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 111-129]
 • انگیختگی مقایسه و بررسی واژه‌های اشتقاقی از دویست سال پیش تاکنون از نقطه نظر انگیختگی [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 19-38]

ب

 • بافت فعل‌های میانه و بررسی آنها در اوستای جدید. بخش نخست [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 111-129]
 • برزمهر نامة بلخی بُرزمهر(bh1) [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 1-17]
 • بست خیشومی همگونی محل تولید خیشومی تیغه¬ای در زبان فارسی: فرایندی ... [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 57-75]
 • بسط استعاری دستوری‌شدگی و بسط استعاری [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 117-134]

پ

 • پایۀ وجه نظام وجهیّت در زبان فارسی [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 77-98]

ت

 • تداخل زبان اوّل فراگیری مقولات واژگانی- نحوی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 95-109]
 • تیرگی مقایسه و بررسی واژه‌های اشتقاقی از دویست سال پیش تاکنون از نقطه نظر انگیختگی [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 19-38]
 • تمثیل تمثیل پسرک کر و لال از زبان مانی بازسازی قطعۀسغدیِ مانوی L83b [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 39-51]
 • تهی‌سازی تعامل پیشوند التزامی با پیشوند نفی در کردی سورانی [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 99-116]

ح

 • حالت فاعلی بررسی چگونگی باز بینی مشخصه های فای و مطابقه فاعل و فعل در. [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 1-21]
 • حذف همنوایی در ترکی آذربایجانی [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 43-56]
 • حذف حذف گروه فعلی در زبان فارسی: مسئله ساختاری [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 77-94]
 • حرف اضافه زمان و مکان دستوری‌شدگی و بسط استعاری [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 117-134]
 • حرکت تعامل پیشوند التزامی با پیشوند نفی در کردی سورانی [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 99-116]

د

 • درج همنوایی در ترکی آذربایجانی [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 43-56]
 • درج واژگانی تعامل پیشوند التزامی با پیشوند نفی در کردی سورانی [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 99-116]
 • دست‌نویس سغدی L 83 b ـ Ch/So12400 تمثیل پسرک کر و لال از زبان مانی بازسازی قطعۀسغدیِ مانوی L83b [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 39-51]
 • دست‌نوشته نامة بلخی بُرزمهر(bh1) [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 1-17]
 • دستوری‌زدایی دستوری‌شدگی و بسط استعاری [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 117-134]
 • دستوری‌شدگی دستوری‌شدگی و بسط استعاری [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 117-134]

ر

 • رویداد علت بررسی ساختهای سببی ساخت¬واژی زبان فارسی [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 23-41]
 • رویداد نتیجه بررسی ساختهای سببی ساخت¬واژی زبان فارسی [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 23-41]

ز

 • زبان بلخی نامة بلخی بُرزمهر(bh1) [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 1-17]
 • زبان ترکی آذربایجانی همنوایی در ترکی آذربایجانی [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 43-56]
 • زبانشناسی مقایسه و بررسی واژه‌های اشتقاقی از دویست سال پیش تاکنون از نقطه نظر انگیختگی [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 19-38]
 • زمان دستوری بررسی مفاهیم وجهی زمان دستوری در زبان فارسی [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 53-76]

س

 • ساختار حذف گروه فعلی در زبان فارسی: مسئله ساختاری [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 77-94]
 • ساخت¬رویدادی بررسی ساختهای سببی ساخت¬واژی زبان فارسی [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 23-41]
 • سببی ساختواژی بررسی ساختهای سببی ساخت¬واژی زبان فارسی [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 23-41]

ش

 • شفافیت مقایسه و بررسی واژه‌های اشتقاقی از دویست سال پیش تاکنون از نقطه نظر انگیختگی [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 19-38]

ص

 • صرف توزیعی تعامل پیشوند التزامی با پیشوند نفی در کردی سورانی [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 99-116]

ع

 • عامل بررسی ساختهای سببی ساخت¬واژی زبان فارسی [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 23-41]

ف

 • فراگیری زبان دوّم فراگیری مقولات واژگانی- نحوی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 95-109]

ق

 • قطعات تورفان تمثیل پسرک کر و لال از زبان مانی بازسازی قطعۀسغدیِ مانوی L83b [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 39-51]

گ

 • گذرا فعل‌های میانه و بررسی آنها در اوستای جدید. بخش نخست [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 111-129]
 • گروه فعلی حذف گروه فعلی در زبان فارسی: مسئله ساختاری [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 77-94]
 • گزاره حذف گروه فعلی در زبان فارسی: مسئله ساختاری [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 77-94]

م

 • میانه فعل‌های میانه و بررسی آنها در اوستای جدید. بخش نخست [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 111-129]
 • مجموعه دست‌نویس لنینگراد تمثیل پسرک کر و لال از زبان مانی بازسازی قطعۀسغدیِ مانوی L83b [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 39-51]
 • مدرج همگونی محل تولید خیشومی تیغه¬ای در زبان فارسی: فرایندی ... [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 57-75]
 • مرجع حذف گروه فعلی در زبان فارسی: مسئله ساختاری [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 77-94]
 • مرز هجایی و واژگانی همگونی محل تولید خیشومی تیغه¬ای در زبان فارسی: فرایندی ... [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 57-75]
 • مشخصه¬های خوانش¬پذیر بررسی چگونگی باز بینی مشخصه های فای و مطابقه فاعل و فعل در. [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 1-21]
 • مشخصه¬های خوانش ناپذیر بررسی چگونگی باز بینی مشخصه های فای و مطابقه فاعل و فعل در. [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 1-21]
 • معنای وجهی بررسی مفاهیم وجهی زمان دستوری در زبان فارسی [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 53-76]
 • مقولات دستوری فراگیری مقولات واژگانی- نحوی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 95-109]
 • منبع ترتیب نظام وجهیّت در زبان فارسی [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 77-98]

ن

 • ناگذر فعل‌های میانه و بررسی آنها در اوستای جدید. بخش نخست [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 111-129]
 • نامه نامة بلخی بُرزمهر(bh1) [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 1-17]
 • نحو متداول حذف گروه فعلی در زبان فارسی: مسئله ساختاری [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 77-94]
 • نیروی وجه نظام وجهیّت در زبان فارسی [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 77-98]
 • نشانگر وجهی بررسی مفاهیم وجهی زمان دستوری در زبان فارسی [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 53-76]
 • نظریه بازبینی مشخصه¬های فای بررسی چگونگی باز بینی مشخصه های فای و مطابقه فاعل و فعل در. [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 1-21]
 • نفی تعامل پیشوند التزامی با پیشوند نفی در کردی سورانی [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 99-116]
 • نگاشت استعاری بررسی مفاهیم وجهی زمان دستوری در زبان فارسی [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 53-76]

و

 • واجشناسی تولیدی همگونی محل تولید خیشومی تیغه¬ای در زبان فارسی: فرایندی ... [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 57-75]
 • واژگانی- نحوی فراگیری مقولات واژگانی- نحوی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 95-109]
 • واژه‌های اشتقاقی مقایسه و بررسی واژه‌های اشتقاقی از دویست سال پیش تاکنون از نقطه نظر انگیختگی [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 19-38]
 • وجه التزامی تعامل پیشوند التزامی با پیشوند نفی در کردی سورانی [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 99-116]
 • وجهیت بررسی مفاهیم وجهی زمان دستوری در زبان فارسی [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 53-76]
 • وجهیّت جمله‌ای نظام وجهیّت در زبان فارسی [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 77-98]
 • وجهیّت زیرجمله‌ای نظام وجهیّت در زبان فارسی [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 77-98]
 • وجهیّت گفتمانی نظام وجهیّت در زبان فارسی [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 77-98]

ه

 • هسته سبب بررسی ساختهای سببی ساخت¬واژی زبان فارسی [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 23-41]
 • همگونی همگونی محل تولید خیشومی تیغه¬ای در زبان فارسی: فرایندی ... [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 57-75]
 • همنوایی همنوایی در ترکی آذربایجانی [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 43-56]

ی

 • یک‌سویگی دستوری‌شدگی و بسط استعاری [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 117-134]