دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-160 

مقاله پژوهشی

1. رده‌شناسی برهم‌نهشت و جهت فعل در کردی گورانی

صفحه 1-20

پارسا بامشادی؛ مهین‌ناز میردهقان میردهقان


شماره‌های پیشین نشریه