نویسنده = ���������� ������������ ����������
عمق خط فارسی

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 1-19

10.22059/jolr.2013.35921

محمود بی¬جن خان؛ الهام علایی ابوذر