نویسنده = �������� ���������� ����������
سیر تحول پیشوند استمرار از فارسی باستان تا فارسی نو

دوره 11، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 271-285

10.22059/jolr.2020.310217.666642

فتانه یوسفی؛ مجتبی منشی زاده؛ فرح زاهدی