نویسنده = ���������� ���������� ����������
توالی متقابل‌های واژگانی در زبان فارسی: مطالعه‌ای پیکره‌بنیاد

دوره 10، شماره 1، تیر 1398، صفحه 129-140

10.22059/jolr.2019.72004

ماندانا کلاهدوز محمدی؛ علی رضا قلی فامیان؛ فردوس آقاگل زاده