ساخت اضافه در زبان فارسی از منظر دستور ساخت گلدبرگ
ساخت اضافه در زبان فارسی از منظر دستور ساخت گلدبرگ

حسین رضویان؛ صدیقه کاوسی تاجکوه؛ سحر بهرامی خورشید

دوره 7، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 39-57

https://doi.org/10.22059/jolr.2016.61524

چکیده
  دستور ساخت گلدبرگ یکی از رویکردهای مطرح در زبان­­شناسی شناختی است که در آن ساخت به عنوان واحد اصلی زبان قلمداد می­شود. مقاله حاضر در صدد است تا با تکیه بر مبانی و اصول مطرح در این دستوربه بررسی و تحلیل ...  بیشتر