نویسنده = فردوس آقاگل‌زاده
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه تکیه در تکواژهای وابسته زبان فارسی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 61-80

10.22059/jolr.2015.56642

عالیه کرد زعفرانلو کامیوزیا؛ فرزانه تاج‌آبادی؛ فردوس آقاگل‌زاده