نویسنده = ����������������������� ����������
جایگاه تکیه در تکواژهای وابسته زبان فارسی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 61-80

10.22059/jolr.2015.56642

عالیه کرد زعفرانلو کامیوزیا؛ فرزانه تاج‌آبادی؛ فردوس آقاگل‌زاده